Sunday, September 4, 2011

its a repeat - its a copy - but cant say much - its the fact ....

Vruksh ho bade bhale,
ho ghane ho bhale,
Ek Patra chhah bhi mang mat,
mang mat, mang mat,
Agnipath, Agnipath Agnipath;
Tu na thamega kabhi
tu na mudega kabhi
tu na rukega kabhi,
Kar shapath,
Kar shapath,
Kar shapath,
Agnipath,
Agnipath,
Agnipath.
Ye Mahan Drushya hain,
Chal raha Manushya hain,Ashru,
Sweth, Rakta se Latpat Latpat Latpat..
Agnipath, Agnipath, Agnipath.

No comments:

Post a Comment